Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh ngày 04/06/2006

 Photographer: Thuan Nguyen 408 910-9634