Tĩnh tâm với Cha Hưng tại nhà dòng St. Carmelite ngày 21/05/2006

 Photographer: Thuan Nguyen 408 910-9634